Tuesday, December 24, 2019

Kredyt współmałżonka

Banki mogą udzielić kredyt jednemu ze współmałżonków. Są sytuacje, w których bank nie może żądać spłaty rat kredytu od drugiego ze współmałżonków.

Zgoda współmałżonka na kredyt

W sytuacji, kiedy bank udzielił kredytu tylko jednemu ze współmałżonków może domagać się spłaty zaległych rat kredytu z majątku wspólnego małżonków tylko w sytuacji, kiedy kredyt został zaciągnięty za wiedzą i zgodą drugiego współmałżonka. Jeżeli współmałżonek takiej wiedzy nie posiadał i nie udzielił zgody na zaciągnięcie kredytu, bank może należne mu pieniądze odzyskać jedynie z majątku osobistego kredytobiorcy. Majątkiem osobistym może być na przykład otrzymywane przez niego wynagrodzenie. W przypadku, jeżeli kredyt został zaciągnięty na prowadzoną przez współmałżonka działalność gospodarczą, to zadłużenie jest regulowane poprzez zajęcie przedmiotów stanowiących majątek firmy.

Kredyty zaciągnięte przed ślubem

Kredyt zaciągnięty przed ślubem jest wyłączną sprawą kredytobiorcy. Jakiekolwiek zaległości wobec banku nie mogą więc zostać pokryte z majątku wspólnego. W tym przypadku zaległości ściągane są także tylko i wyłącznie z majątku osobistego dłużnika. Bank może więc zająć wynagrodzenie za pracę.

Inne sytuacje

Na sposób ściągania zaległych należności wobec banku wpływa także przeznaczenie pieniędzy pochodzących z kredytu. Jeżeli kredytobiorca przeznaczył te pieniądze, aby zaspokoić potrzeby swojej rodziny, to mimo braku zgody współmałżonka na jego zaciągniecie, bank ma prawo sięgnąć po majątek wspólny. Jeżeli nie uda się ustalić, na co wydane zostały pieniądze z kredytu, to jedynym sposobem na odzyskanie przez bank długu są środki będące osobistym majątkiem kredytobiorcy.

Czy zgadzać się na samodzielne zaciąganie kredytu przez współmałżonka?

Większość analityków finansowych odradza wyrażenie takiej zgody. Brak zgody utrudni bankowi ściągnięcie należności z majątku wspólnego współmałżonków. Uchroni jednocześnie rodzinę przed poważnymi konsekwencjami, łącznie z utratą zgromadzonego majątku. Decyzja o zgodzie na kredyt zaciągany przez współmałżonka musi zostać bardzo dobrze przemyślana.

Pamiętajmy, że bez względu czy kredyt weźmie jeden ze współmałżonków, czy obydwoje, będąc już w związku małżeńskim, obowiązek spłaty kredytu spoczywa na obydwojgu członków. Zatem interesujmy się, co robi nasz współmałżonek/współmałżonka. Generalnie rzecz biorąc, to w przypadku związku małżeńskiego, bank nie powinien udzielić pożyczki bez pisemnej zgody drugiego ze współmałżonków.